Form (Biểu mẫu)

Su Dung Form

Tìm kiếm widget với từ khóa form/biểu mẫu và kéo thả vào trong Container

Su Dung Form
Điền các thông tin cơ bản của form trong Content.

Hướng dẫn:

 • Form Name: Tên form sẽ xuất hiện trong Submissions.
  Type: dạng thông tin sẽ nhận được (Text, Textarea, Email, Tel, URL…)
  Label: nhãn của của field, thường hiện phía trên field.
  Placeholder: nội dung mẫu gợi ý bên trong field trước khi người dùng nhập thông tin
  Required: yêu cầu phải nhập
  Lable (on/off): có hiện label trong form hay không.
Mục lục