website directadmin|add sub-domain||subdomain management|file manager|files||mysql|phpmyadmin|ssl

Quản lý website với DirectAdmin

DirectAdmin là hệ thống quản lý server/hosting miễn phí, thường được sử dụng khi cài đặt website WordPress. Các sử dụng DirectAdmin cũng tương tự nhu với Webmin hoặc cPanel. Trong bài viết này, TADA hướng dẫn các bạn quản lý website trên DirectAdmin với những tác vụ thường gặp:

 • Tổng quan về cấp độ quản lý
 • Tạo domain mới
 • Tạo subdomain
 • Quản lý source code
 • Quản lý database
 • Tạo SSL

Tổng quan về cấp độ quản lý

DirectAdmin mặc định sẽ có 3 cấp độ quản lý là Admin – Reseller – User. Nếu bạn là chủ của Server, bạn sẽ có quyền Admin. Nếu bạn được cấp quyền sử dụng hosting, bạn sẽ có quyền Reseller hoặc User. Các tác vụ liên quan đến quản lý website thông thường sẽ nằm ở cấp độ User.

Tạo domain mới

Dashboard -> Domain Setup

domain setup

 1. Add Another Domain: Thêm domain mới vào hosting.
 2. Change a Domain Name: đổi domain có sẵn sang domain mới. Thao tác này sẽ kèm theo nhiều setup khác liên quan đến database, SSL, source code…

Tạo subdomain

Dashboard -> Subdomain Management

subdomain management

Nhập thông tin của subodmain trong ô Add Sub-Domain.

add sub-domain

Quản lý subdomain tương tự như một domain thông thường.

Quản lý source code

Quản lý bằng File Manager

Dashboard -> Files hoặc Dashboard -> File Manager

file manager

Một số thư mục cần lưu ý:

 • public_html: là link đến thư mục gốc chứa source code của domain chính.
 • domains: là thư mục chứa tất cả các domain của user
 • Các subdomain sẽ nằm ngay bên trong thư mục domain đó.
 • user_backups: chứa các file backup.

files

Quản lý bằng FTP

Thông thường, khi bạn được tạo tài khoản reseller hoặc user thì hệ thống sẽ tạo tài khoản FTP tương ứng.

Trong trường hợp bạn muốn tạo thêm FTP để phân chia quyền upload/download file qua FTP, bạn có thể tạo thêm tài khoản FTP.

Dashboard -> FTP Management -> Create FTP Account

create ftp account

Ngoài ra, bạn có thể suspend/unsuspend hoặc delete các tài khoản FTP.

Quản lý database

Tạo MySQL Database

Dashboard -> MySQL Management

Bạn có thể tạo thêm Database mới, User mới (lưu ý: user này chỉ quản lý database, không phải quản lý Directadmin), download file database (dạng .sql hoặc .gz).

mysql

Quản lý dữ liệu bằng phpmyadmin

Dashboard -> phpMyAdmin

phpmyadmin

Bạn có thể import/export dữ liệu của database. Lưu ý, đây là chức năng nâng cao có thể gây ảnh hưởng đến hoạt động của webiste, chỉ sử dụng khi bạn hiểu rất rõ các chức năng.

Tạo SSL

Hướng dẫn sử dụng Let’s Encrypt để tạo SSL miễn phí. Trong trường hợp bạn có SSL riêng, vui lòng liên hệ kỹ thuật để được hỗ trợ.

Dashboard -> SSL Certificaties

ssl

Chọn Free & automatic certificate from Let’s Encrypt -> Tick chọn các domain/subdomain đang quản lý trên server -> Save.

Mục lục